• 1 Pham Hoangbach
  • 2 Văn Phan
  • 3 Bitbayacc
  • 4 hoang900kc
  • 5 Vothanhnhan

MỞ QUÀ NĂM MỚI

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Anh N****yen Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 27 giây trước
Cô ****ơn Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 1 phút trước
Ấm ****Lê Bạn đã trúng 5000 Kim Cương 2 phút trước
Lê B****o Bạn đã trúng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Khán****ran Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 4 phút trước
Hoàn****Huy Bạn đã trúng 100 Kim Cương 5 phút trước
Nắn****c Bạn đã trúng 100 Kim Cương 6 phút trước
Vịt****Con Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 7 phút trước
Kiet ****Bin Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 8 phút trước
Phu N****Ngo Bạn đã trúng 2000 Kim Cương 9 phút trước
Ngọ****ng Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 10 phút trước
Bảo****Duy Bạn đã trúng 13000 Kim Cương 11 phút trước
Tam D****ong Bạn đã trúng 500 Kim Cương 12 phút trước
Tran ****inh Bạn đã trúng 26999 Kim Cương 13 phút trước